Kvalitet, miljö och trafiksäkerhet


Ständig strävan till förbättringar

Vår ambition som seriös aktör på transportmarknaden är i hög grad förknippat med ett aktivt arbete av ständiga förbättringar inom områdena kvalitet, miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet.

Kvalitet

MLT är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Vi ska i all vår verksamhet sträva efter att uppnå varje kunds krav med ett effektivt och tryggt transportsätt.

Miljö

MLT är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vi ska med minsta möjliga miljöpåverkan erbjuda marknaden effektiva och lönsamma transportlösningar.

Trafiksäkerhet

MLT är trafiksäkerhetscertifierade enligt ISO 39001. Vår attityd till andra trafikanter ska vara positiv och våra fordon ska ses som ett föredöme i trafiken.

Uppförandekod

MLT:s uppförandekod antogs i mars 2015 för att stödja socialt och hållbart företagande. Uppförandekoden betonar speciellt mänskliga rättigheter, arbetsmiljö- och arbetsrättsliga frågor, miljöfrågor samt antikorruption.

Uppförandekoden är riktlinjer för hur vi som företag bedriver vår verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktigt sätt.

MLT:s uppförandekod tydliggör hur medarbetare, delägare och förare i MLT ska ta ansvar för varandra och för vår omgivning.
Den gäller i tillämpliga delar även kunder och leverantörer.

TRB

MLT är delägare i TRB Sverige AB som är ett branschföretag inom transportnäringen, ägt av ett tiotal större transport- och logistikföretag runt om i Sverige. Tillsammans omsätter TRB:s delägarföretag ca 12 miljarder kronor och förfogar över ca 7 000 fordon och arbetsmaskiner. TRB-nätverket driver gemensamt ca 100 drivmedelsanläggningar med stort fokus på att erbjuda fler förnyelsebara drivmedel för omställning mot mer miljö- och klimatsmarta transporter. Med kunskap som drivkraft har TRB fokus på drivmedel, miljö och trafiksäkerhet.
Besök TRB Sverige AB för mera information.

Fair Transport

MLT har genom Sveriges Åkeriföretag tagit ställning för sunda transporter från ansvarsfulla åkerier, åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden.
Vi anser att både köpare och säljare av transporter måste ta sitt ansvar för en säker, ren och ansvarsfull åkerinäring.
Mera information hittar du på Sveriges Åkeriföretag.